Wskaźniki płynności finansowej firmy

Wskaźniki płynności finansowej firmy

Analiza płynności finansowej polega na badaniu zdolności pokrywania aktualnych zobowiązań w określonym czasie.

Utrzymanie prawidłowej płynności jest jednym z głównych czynników decydującym o sukcesie firmy.

Przedsiębiorstwo powinno mieć odpowiedni i adekwatny do warunków i koniunktury poziom płynności finansowej. Płynność jest zmienna w czasie.

Zarząd powinien obserwować wskaźniki płynności i na bieżąco korygować nieprawidłowości.

Zagrożenie zdolności do regulowania zobowiązań występuje w sytuacji niskiego wskaźnika.

Natomiast nadpłynność przyczynia się do pogorszenia rentowności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki płynności wykorzystują kredytodawcy, aby sprawdzić sytuację przedsiębiorstwa dotyczącą regulowania wydatków.

Kierownictwo podejmując decyzje często zwraca uwagę na relacje aktywów płynnych do zobowiązań. Ważnym elementem jest płynność w całości funkcjonowania firmy.

W literaturze znajdziemy wskaźniki płynności finansowej firmy, takie jak:

  • bieżącej płynności finansowej,
  • przyśpieszonej płynności finansowej,
  • środków pieniężnych.

Najważniejszym ze wskaźników badających płynność finansową jest wskaźnik bieżącej płynności.

Mierzy on zdolność firmy do opłacania zobowiązań. Relację tę przedstawia wzór:

WBP = (Aktywa bieżące) / (Zobowiązania bieżące)

Aktywa bieżące składają się z gotówki, należności, zapasów i środków na firmowym koncie bankowym – https://finansepersonalne.pl/darmowe-konto-firmowe/

Określenie bieżące oznacza, że mogą być one wymienione na gotówkę w trakcie roku obrotowego lub na przestrzeni jednego cyklu produkcji.

Do pasywów bieżących należą zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe.

Wskaźnik bieżącej płynności mierzy zdolność firmy do terminowego opłacania zobowiązań.

Obliczony miernik zestawiamy z wielkościami osiągniętymi rok temu lub z rezultatami innych przedsiębiorstw.

Właściwa wartość wskaźnika to przedział 1,2-2,0; wtedy działalność w firmie określa się płynną.

Gdy wskaźnik wzrośnie na przestrzeni porównywanego okresu uważa się, że płynność firmy poprawia się.

Otrzymany wynik mniejszy od optymalnego poziomu informuje o kłopotach z terminową opłatą za zobowiązania przez przedsiębiorstwo.

Natomiast wskaźnik z wartością ponad właściwy poziom informuje o nadpłynności finansowej.

Wskaźnik ten przedstawia, w jaki sposób przedsiębiorstwo spłaca wymagane zobowiązania.

Pokazuje stosunek aktywów bieżących do pasywów bieżących. Jeżeli aktywa bieżące przewyższają wartość pasywów bieżących to wskaźnik bieżącej płynności będzie dodatni.

Kredytodawcy wykorzystują wskaźnik, aby zbadać jego wartość, dzięki czemu znają wypłacalność przedsiębiorstwa.

Banki oraz dostawcy towarów czy materiałów zanim udzielą kredytu badają margines bezpieczeństwa.

Optymalna wartość wskaźnika musi być większa od 1, idealna wysokość jest na poziomie 2.

Jeżeli przedsiębiorstwo ma przeterminowane należności lub duże zapasy, wartość wskaźnika bieżącej płynności będzie powyżej normy.

Niski poziom to utrata wypłacalności, trudności z zapłatą wymaganych zobowiązań.

Zarządzający powinni zainteresować się płynnością poniżej lub powyżej pożądanego poziomu.

Poszukać i zbadać przyczyny nadpłynności czy zbyt niskiego poziomu płynności w swojej firmie.

Kolejnym wskaźnikiem związanym z płynnością przedsiębiorstwa jest wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej.

Mierzy poziom pokrycia przez płynne aktywa zobowiązań krótkoterminowych.

Pożądaną wielkością jest wartość 1, która informuje firmę o braku problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Wskaźnik ten przedstawia poniższy wzór:

WPP= (Aktywa bieżące – Zapasy – Rozliczenia międzyokresowe czynne) / (Zobowiązania bieżące)

Jest to stosunek najbardziej płynnych aktywów do bieżących zobowiązań.

Do aktywów płynnych nie zaliczamy zapasów, ponieważ nie zawsze w określonym terminie są zamieniane na gotówkę.

Wskaźnik płynności przyśpieszonej nie powinien przyjmować wartości niższych niż 1.

Jeżeli wskaźniki bieżącej i przyśpieszonej płynności mają zbliżony poziom to jest to dobra wiadomość dla firmy.

Stan, gdy wskaźnik przyspieszonej płynności jest niski, a bieżącej płynności wysoki, oznacza, że przedsiębiorstwa zgromadziło duże pokłady zapasów lub broni się przed inflacją.

Przedsiębiorstwo, które ma pogorszoną ściągalność, gromadzi dużo środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub posiada dużo należności ma wysoki poziom wskaźnika przyśpieszonej płynności.

Zbyt niska wartość to zagrożenie dla terminowego regulowania bieżących płatności.

W analizie wskaźnikowej wykorzystuje się również wskaźnik środków pieniężnych, który przedstawia wzór:

WŚP= (Inwestycje krótkoterminowe) / (Zobowiązania bieżące)

Wskaźnik środków pieniężnych pokazuje aktywa, których zdolność do pokrywania zobowiązań jest najszybsza, czyli która część zobowiązań może być spłacona natychmiast.

Informuje, jaką część zobowiązań bieżących reguluje się aktywami, które są w postaci gotówki lub inwestycji krótkoterminowych – https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-inwestycje-krotkoterminowe-co-do-nich-zaliczamy

W sytuacji, gdy na koncie przedsiębiorstwo nie ma środków pieniężnych nie zawsze traci swoją płynność.

W wielu przypadkach środki pieniężne spływają na konta w bardzo szybkim tempie z regularnych należności.

Natomiast w przypadku całkowitego braku środków pieniężnych na koncie firma może ponosić straty w chwili, gdy nie ma możliwości zawierania natychmiastowych transakcji.

Środki pieniężne powinno się utrzymywać w przedsiębiorstwie na poziomie minimalnym.

Nadmiar też nie wpływa pozytywnie na ocenę przedsiębiorstwa, bo środki, które mamy w nadmiarze na koncie mogą być inwestowane i w przyszłości przynosić dochody.

Powyższy wskaźnik w literaturze również się oblicza, ale w praktyce nie jest tak powszechny jak dwa poprzednie.

Trudno podać optymalną wartość (0,1-0,2), ponieważ zasoby gotówki powinny być ograniczone do minimum w przedsiębiorstwie.

Najlepiej analizować wyniki wskaźników jednocześnie. Zwracając uwagę na wszelkie zmiany na przestrzeni określonego czasu.

Niski poziom to sygnał, że w przedsiębiorstwie pojawiło się zagrożenie wypłacalności. Nadpłynność wywiera niekorzystny wpływ na rentowność.