Przyszłość biznesu – biznes z ludzką twarzą

Przyszłość biznesu – biznes z ludzką twarzą

Współczesny biznes mierzyć się musi z pewnymi problematycznymi kwestiami.

Obecny system ekonomiczny wymusza na biznesie nieustanne dążenie do zysku, co ma swoje negatywne strony. Jakie są przeszkody dla stworzenia biznesu z ludzką twarzą?

Biznes – dziś

Presja na rozwój może spowodować, że właściciele firm przeoczą dostępność zasobów.

Wydajność i kwalifikacje prawdopodobnie spadną, jeśli kierownictwo i personel nie poradzą sobie z dodatkową pracą.

Pospieszny personel może prowadzić do słabego dopasowania do pracy i dużej rotacji. Szybki wzrost może również spowodować utratę intymności z klientem.

Postrzeganie rynku jako środowiska konkurencji, w której zwyciężają najbardziej dostosowani doprowadziło do przekonania, że uprawomocnione jest, gdy ktoś z różnych przyczyn ponosi porażkę.

Nie uwzględnia się często, że na niepowodzenie składa się wiele, często niezależnych od ludzi czynników i nie zawsze są oni winni swojej porażki.

Firmy i organizacje napotykają szereg problemów, które wynikają z nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W biznesie zachodzi nieustanny przepływ i wymiana zasobów.

Trudno nad tym wszystkim nadążyć, fakt ten często staje się powodem nieporozumień. Jak zatem budować biznes z ludzką twarzą?

Przyszłość biznesu

Mówi się w tym kontekście o dużym znaczeniu współpracy międzyludzkiej.

Relacje , które opierają się na zaufaniu są lepsze od bezwzględnej konkurencji.

Mogą być to zarówno relacje formalne na podstawie różnych umów, jak i nieformalne powiązania w obrębie danej firmy.

Efektywne relacje mogą się rozwijać poprzez związki personalne oparte na wspólnych wartościach.

Jednym z aspektów biznesu z ludzką twarzą jest tworzenie miejsc pracy sprzyjających kooperacji i kreatywności pracowników, które w dużym stopniu wpływają na produktywność.

W rzeczywistości, w której działalność biznesowa osadzona jest w niepewnych czasach, szczególnie istotna okazuje się teoria emergencji – widzenie poszczególnych działań jako część szerokiego kontekstu społecznego.

Zaleca się w tym ujęciu uwzględnienie potrzeb populacji specjalnych oraz zbadanie marginalizacji politycznej i ekonomicznej.

Podstawą jest tu oddolne działanie, uwzględniające skutki podejmowanych na środowisko lokalne i globalne.

Etyczny biznes opiera się na zarządzaniu demokratycznym i uwzględnia skutki swoich działań.

Uznaje się tu biznes jako część większej całości – środowiska społecznego, w jakim funkcjonuje.

Etyczne firmy starają się minimalizować negatywny wpływ, jaki wywierają na społeczeństwo lub środowisko.

Mogą również próbować wywrzeć pozytywny wpływ na konkretną sprawę – model biznesowy, który często jest znany jako przedsiębiorstwo społeczne.

Przedsiębiorstwa społeczne to firmy, które zmieniają świat na lepsze.

Podobnie jak tradycyjne firmy, dążą do osiągnięcia zysku, ale to, co robią ze swoimi zyskami, wyróżnia je – reinwestowanie lub przekazywanie ich na pozytywną zmianę społeczną.

Przedsiębiorstwa społeczne są niezależnymi przedsiębiorstwami, autonomicznymi pod kontrolą państwa/rządu.

Są własnością i są kontrolowane w interesie społecznej/środowiskowej misji organizacji.

Dlaczego musimy skoncentrować biznes na człowieku? Jaką rolę w sukcesie biznesowym odgrywają przynależność i kultura?

Jako pracodawcy, dlaczego powinniśmy dbać o dobro naszych pracowników i czy to naprawdę jest odpowiedzialność pracodawcy?

To podstawowe pytania, na jakie muszą odpowiedzieć teoretycy biznesu z ludzką twarzą.

Są to kwestie niezwykle istotne z perspektywy przyszłości biznesu.